Menü
Sosyal Medya
30/06/2018

         Dünya Mobilya Sektöründe Türkiye Projeksiyonu ve Ankara Siteler Örneklemi -2-

 

         Daha önceki yazımızda ki önemli saptamaları özetle hatırlarsak;

2016 yılı itibari ile dünyada mobilya pazar büyüklüğünün 500 milyar doları geçmiş olduğu tahmin edilmektedir. Tahmini büyüme hızları ile ilgili yapılan hedeflemede ise 2050 yılında dünya mobilya pazarının bir trilyon dolarlık bir hacme ulaşacağı öngörülmektedir. Mobilya sektörünün çok basit belirlenmiş rakamların ışığında bile gelecek vadeden bir sektör olduğu aşikârdır.

Türkiye Vietnam’dan sonra gelerek 12. sırada bu pastadan sadece %1-1.5 pay almaktadır.

2005 yılında 750 milyon dolar olan mobilya ihracat rakamı 2015 yılında yaklaşık olarak 2,2 milyar dolar gibi bir rakama ulaşmıştır.

2005 yılında 385 milyon dolar olan mobilya ithalat rakamı 2015 yılında yaklaşık olarak 780 milyon dolar gibi bir rakama ulaşmıştır.

İthalat ve ihracat rakamlarından da görüldüğü gibi bütün problemlerine rağmen sektör ihracatını üç kat büyütmüş, iç pazarda talep yaratmış ve 8 milyar dolarlık bir sektör haline gelmiştir. Ayrıca mobilya sektörü; cari açık konusunda İthalat/ İhracat dengesinde çok kararlı bir biçimde tek başına 1,8 milyar dolarlıkpozitif” destek sağlayan ender sektörlerden biridir.

Bu başarı ne yazık ki çoğunlukla bireysel çabaların ürünüdür.

         Bir önceki yazım dünya mobilya pazarı, söz konusu pazarda Türkiye’nin rolü Ankara mobilya sektörü ve bu sektörün kalbi sayılan en büyük dinamik unsuru Siteler’in sektörel konumlandırılması hakkında net veriler ortaya koymuştur.

         Siteler mobilya sanayisinin ezber bozan ve köklü değişiklikler yoluyla gelişmesi demek Ankara ve çevresindeki mobilya üreticilerinin bu cazibe merkezinin çekim gücü ve etkisiyle gelişmelerini sağlayacaktır.

         Siteler Mobilya Sanayisini mevcut fiziksel koşulları ve yapılaşması ile yıkmadan revize etmek hem imkânsız hem de yapılmaya çalışılsa bile karşılaşılacak sorunlar silsilesi hedefe ulaşmak konusunda başarısızlığı getirecektir.

         Yazılmamış kuralları ve alışkanlıkları olan Siteler gibi bir yapıda yapılacak ufacık bir değişiklik için bile ana yapıyı bütün argümanları ile tanımak, tarihine tanıklık etmiş olmak, üretime yön veren bireylerin hayatlarına dokunmuş olmak kısacası Siteler ile nefes almak gerekecektir. Bu paylaşım teorideki parametrelerin ve kuralların, pratikte uygulanabilirliği konusunda ancak doğru sonuç verecektir. Dolayısıyla Siteler’in kaderini tayin etmesi birilerinin makam koltuklarından değil sahada çoğulcu katılımla analiz ve değerlendirmeler alarak icraata geçmesiyle mümkün olacaktır.

         Bu icracı makam merkezi ve profesyonel bir yönetim ile mümkün olabilir. Bu merkezi yönetim kurulu

Sektörün işverenleri,

Akademik kadrolar,

Sektörün çalışanları,

Teknik kadrolar ve İşçi kadroları

Kamu temsilcileri,

Uluslararası tecrübe ve yetkinliğe sahip profesyonel yöneticiler,

Meslek örgütü temsilcilerinin

katılımları ile çok sesli olarak teşkil edilmelidir.

         Bu oluşum kamu tarafından tanınmalı ve sürdürülebilir kaynaklar ile başta Siteler olmak üzere Ankara mobilya sanayisinin gelişimi için karar alıcı ve icracı kurum olmalıdır.  Merkezi yönetim kurulunun üyeleri seçilirken kriterler çok özenle belirlenmelidir. Söz konusu yönetim kurulu bireysel başvuru veya özel davet ile asla kurallardan ve liyakatten taviz verilmeden oluşturulmalıdır.

         

         Turgut Özal Bulvarı (D 200) yoluna çift yönde cephesi ve Bostancık caddesi ile toplam 4,90 km, kamulaştırılabilecek 1,00 km, Siteler Sanayinin 2,20 km cephesi ile yaklaşık 8 km cepheyi bulan alanı cadde fuar merkezi gibi düzenleyerek satış mağazaları ve arkasında üretim tesislerinin olduğu bir yapıya büründürmek.

ankara_siteler_plan_uydu

         Bir yıl önce ütopya gibi görünen ancak şuan askeri tesislerin şehir dışına taşınması ile mümkün hale gelebilecek bir çözüm önerisi Siteler’in gelişimine büyük bir ivme kazandıracaktır.

         Böylelikle dünya üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir fuar merkezi ve organize sanayi kompleksi yaratabiliriz.

         Siteler şu an birçok sektörden üreticinin yerleşik olduğu sanayi yapısında 2,45 km2 lik bir alanı kullanmaktadır ve bu alanın Turgut Özal Bulvarı (D 200) yoluna 2,60 km’lik cephesi vardır. Bu 2,60 km lik cephenin 1,95 km lik mesafesini yaklaşık 95 adet bitişik nizam hiçbir mimari karakteri olmayan üretime elverişsiz binalar paylaşmaktadır. 2,45 km2’lik alanda 2.000’nin üzerinde kayıtlı işletme faaliyet göstermektedir. 

         8 km’lik bulvara cepheli alanın %35 ini yollar, sosyal donatılar ve kiralanabilir hizmet alanları için ayırdığımızı düşünürsek, geriye kalan yaklaşık 5,5 km’lik cephenin %20’sini 10m’lik cephe  %50’si 20m’lik cephe %20’si 30m’lik cephe ve %10’u 40m’lik cephe alanlı satış mağazalarına ayırabiliriz.  Küçük, orta ve büyük ölçekte 296 adet mağaza alanı çıkacaktır.

 woods_hero2

          Bu yapılaşma uluslararası “entelektüel mimari bir seçkinlik” ile projelendirilmeli ve uygulanmalıdır. 

                Küçük büyük işletme ayrımı yapmadan işletme başına yıllık ortalama ciro başlangıçta 7 Milyon TL bile kabul edilirse 2,1 Milyar TL gibi muazzam bir ekonomik çevrinti oluşacaktır. Dünya mobilya pazarında 12. sırada olan Türkiye pazar payını arttırdıkça Ankara’da kurulan bu yeni sanayi ve fuar alanı ile 10 yıl içerisinde sadece cadde mağazaları ile 8-9 Milyar boyutunda ciro rakamlarını rahatlıkla bulacaktır. Bu durum Ankara’yı yarattığı istihdam ve avantajlar ile cazibe merkezi haline getirecektir. Ankara yeniden Türkiye’nin ve ilerleyen süreçte Avrupa’nın mobilya üssü haline dönüşecektir. 

                Sırtında bitişik nizam üretim fabrikaları olan 296 satış mağazası yolları, sosyal donatıları ve kiralanabilir alanları ile toplamda 800,000 M2 alan kaplayacaktır. Bu yapıda satış mağazaları ile üretim fabrikaları 1.200.000 M2 kapalı alan kullanacaklardır. 

                Ve eğer biz Siteleri yeniden inşa etmek için gerekli 2 milyon m2 alanı 4. Kolordu’nun bulunduğu araziden kullanabilirsek dünyanın en modern, çevreci ve sürdürülebilir kaynakları olan sanayisini inşa edebiliriz. Ve bu sanayi alanı kendi kendini fonlayabilecek bütün kaynaklara sahip zaten…

Dünyada şu an büyüklüğü 500 milyar dolar olan mobilya pazarının 2050 yılında 1 Trilyon Dolar pazar payına ulaşacağı düşünüldüğünde bu pastadan %1-1,5 pay alan ülkemizin bu anlayıştaki modern sanayileşme hamlesi ile payını çok ilerilere taşıyacağı aşikârdır.

                Elbette yeni bir sanayi alanı yaratmanın ve bu alanı dünyanın en modern, çevreci ve sürdürülebilir sanayisi yapma hedefi ile yola çıkarak yapmanın yüzlerce farklı argümanı ve çok uzun soluklu bir yolculuğu var. Ama zaten bütün büyük yangınlar küçük bir kıvılcımla başlamıyor mu?

                Böyle kompleks ve iddialı bir yapının proje ve planlama sürecinde daha çok işletme ve süreklilik parametrelerinin planlanması ve çalışmaların bu alanda başlaması gerekmektedir. Bu parametreleri kaba başlıklar halinde yazarsak;  

Merkezi Yönetim ve İcra Kurulu teşkil edilmesi,

Eğitim organizasyonu ve eğitim yapıları kurulması;

Teknik Kolej

Meslek Lisesi

Meslek Yüksek Okulu

Tasarım Fakültesi

Sürekli Eğitim Merkezi

Merkezi İnsan Kaynakları Birimi kurulması,

Organize Sanayi Yapı ve Yönetimin teşkil edilmesi,

Siteler Organize Sanayi ve Üniversite İşbirliği Platformunun Kurulması,

Kısa, orta ve uzun vade planlama ve stratejilerinin hazırlanması,

Ankara Mobilya Sektör envanterinin çıkarılması,

Uluslararası Ankara Mobilya Festivali düzenlenmesi

PR faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası tanıtım ve reklam kampanyaları hazırlanması,

Uluslararası yetkinlikte kapsamlı MOBİLYA MÜZESİ kurulması

Sanat, Tasarım ve MOBİLYA KÜTÜPHANESİ Kurulması

Kalite Merkezi Kurulması

Verimlilik Merkezi Kurulması

365 gün Uluslararası Fuar ve Festival Merkezi Kurulması

Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Kurulması

Mobilya ve Girişimcilik Merkezi Kurulması

Akredite Test Laboratuvarı Kurulması

Sivil Toplum Meslek Örgütü Dernek ve Federasyon oluşumları teşkil edilmesi

Mesleki Yeterlilik ve İşgücü Düzenlemeleri yapılması

İhracat yönelimi ve yeni pazar araştırmaları yapılması

Uluslararası fuarlara toplu katılımların organize edilmesi

Merkezi satınalma, pazarlama ve toplu satış çalışmaları yürütülmesi

OUTLET MOBİLYA kavramı geliştirilmesi

Açık Arttırma MOBİLYA MEZATI Kurulması

Uluslararası firma eşleştirmeleri için kataloglama ve indeksleme yapılması,

Özel TEŞVİK ve DESTEKLERİN yaratılması,

ÜRETİMDE KADIN İSTİHDAMIN teşviki için pozitif ayrımcılık yapılması ve teşvik ile desteklenmesi,

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve teşvik edilmesi,

Merkezi atık yönetimi ve atık geri kazanımın sağlanması,

Çevreci politikaların ve çevreci sistemlerin üretim yapılarına entegrasyonu,

Sürdürülebilir kaynak yönetimi politikaların geliştirilmesi,

İş ve işçi güvenliği düzenlemeleri yapılması,

Çevre ve OSB güvenliği teşkil edilmesi,

 

                Elbette sıralamış olduğumuz ana başlıkların onlarca alt başlığı bulunmaktadır.

                Bizim oluşturacağımız bir model diğer bütün sanayilerin modernizasyonu ve kapasite artışları ile sonuçlanabilecek bir rol model yaklaşım olabilir. Yeniden bir sanayi devrimi ve devinimi yaratarak 2023’e yetişemesek de 2033’e 2043’e daha büyük hedefler ile ulaşabiliriz.

                Bizler gibi üretmeyi milli görev bilerek bütün hayatını bu uğurda harcayan insanlar güzide ülkemizin uzun vadede üretmekten başka çıkar yolunun olmadığını bilmektedir.

                Yılmaz DOĞAN

QZENS Furniture & Interior Design

Cloud_2_1

Diğer Blog Yazılarımız
VİDEOLAR
Tüm Videolar
REFERANSLARIMIZ
Tüm Referanslar
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et